Credințele baptiste de sud la întâlniri

În situația în care păstorul sau slujitorul duhovnicesc supus evaluării nu obține două treimi din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți vezi Anexa 1 , acesta își încetează slujirea în biserică. Consacrarea în slujire pentru alte nevoi specifice ale bisericii se face printr-un serviciu divin de rugăciune al bisericii. Comitetul bisericii va fixa un timp și un loc de întilnire, unde aceste persoane vor fi examinate cu privire la experiența lor creștină, crezul doctrinar, și seriozitatea în dorința de a sprijini cu toată inima lucrarea acestei biserici. Misiunea reprezintă lucrarea bisericii de extindere a Împărăției lui Dumnezeu prin trimiterea de misionari pentru propovăduirea Evangheliei și înființarea de noi biserici în țară și în străinătate. Slujirea diaconilor include lucrări care necesită compasiune creștină arătată atât membrilor bisericii cât și oamenilor din afara bisericii.

Prima congregație care a purtat numele de biserică baptistă a apărut în anul în Amsterdam și a fost formată din emigranți englezi. Persecutați în Anglia, mulți baptiști au emigrat în America, unde au înființat biserici baptiste începând cu anul Astăzi, baptiștii reprezintă cea mai răspândită confesiune creștină de tradiție protestantă din lume, având biserici în peste de țări și state și aproximativ milioane de membri.

credințele baptiste de sud la întâlniri dating suedia online

În România, prima biserică baptistă a luat fiinţă în anulîn Bucureşti prin misiunea bisericii baptiste germane. Cea de-a doua biserică baptistă a luat naștere în anul în localitatea Cataloi, la 12 km de Tulcea, formată din baptiști germani veniți din zona de sud a Ucrainei.

Bisericile baptiste locale s-au organizat în anul în Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România şi constituie un cult religios independent faţă de bisericile baptiste din străinătate. Baptiştii îşi trag numele de la practica botezului adulţilor, a celor ce mărturisesc din proprie convingere credinţa şi experienţa mântuirii personale.

El întocmește procesele verbale ale adunării generale și ale ședințelor de comitet, urmărește evidențierea corectă făcută în registrele de membri și aparținători ai bisericii și răspunde de corespondența, actele și documentele bisericii. Actele, documentele, registrele, ștampila, precum și alte înscrisuri se păstrează în condiții de siguranță la sediul bisericii. Casierul bisericii este ales de adunarea generală a bisericii. Casierul face parte din comitetul de conducere al bisericii.

El păstrează și gestionează banii și alte valori.

  1. Istoric – BISERICA BETEL
  2. La întâlnirea anuală a Convenției Internaționale Baptiste – Valeriu Ghilețchi

Casierul efectuează plățile în conformitate cu hotărârile adunării generale sau ale comitetului de conducere. Administratorul este ales de adunarea generală a bisericii si face parte din comitetul de conducere al bisericii. El are responsabilitatea gospodăririi, conservării și inventarierii patrimoniului bisericii.

Fiecare dintre aceștia vor fi aleși în mod individual prin votul direct al majorității simple exprimate de membrii prezenți la adunarea generală.

Ceilalți membrii din comitetul de conducere sunt aleși, la rândul lor cu majoritatea simplă din numărul de voturi exprimate. Pentru fiecare poziție eligibilă vor fi nominalizate cel mult două persoane vezi anexa 2. Propunerile trebuie făcute cu multă seriozitate și responsabilitate, avându-se în vedere compatibilitatea celor nominalizați cu trăsăturile de caracter și competență specificate în Faptele Apostolilorprecum și cu Principiile și Valorile Comitetului de Conducere al Bisericii.

Următoarele întâlniri

În cazul persoanelor propuse pentru pozițiile de secretar, casier, respectiv administrator sevor lua în considerare cerințele specificate mai sus. Etapa a 2-a: În termen de două săptămâni de la declanșarea procedurii, listele de propuneri trebuie depuse la secretarul bisericii. Etapa a 3-a: Propunerile exprimate de membrii cu drept de vot vor fi așezate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a numărului de propuneri exprimate.

Această listă unică are un caracter provizoriu și ea va bahai dating făcută publică. După afișarea ei, toți cei ce au fost nominalizați pentru a candida la o poziție în comitetul de conducere al bisericii au la dispoziție un interval de două săptămâni pentru a comunica în scris consiliului pastoral și comitetului de conducere al bisericii acceptarea candidaturii și a responsabilităților ce decurg din ea. Această comunicare va fi remisă secretarului bisericii.

credințele baptiste de sud la întâlniri single avocați datând site-ul

Dacă la încheierea acestui interval, cei în cauză nu răspund, vor fi considerați că nu acceptă candidatura. Tot în această perioadă, dacă există membrii din biserică ce au obiecții întemeiate cu privire la candidații propuși, le vor formula în scris, într-o adresă depusă la secretariatul bisericii.

Anonimele nu vor fi luate în considerare. Etapa a 4-a: Consiliul pastoral alături de Comitetul de conducere în exercițiu al bisericii are la dispoziție un interval de două săptămâni pentru a evalua lista de propuneri, inclusiv răspunsul formulat de cei care au acceptat să candideze, precum și eventualele obiecții depuse la candidatura acestora.

Acolo unde situația o va impune, comitetul de conducere al bisericii va iniția un dialog cu cei în cauză, fie în plenul comitetului, fie prin reprezentanții desemnați. Consiliul pastoral și comitetul de conducere în exercițiu au obligația de a verifica respectarea criteriilor și de a întocmi lista finală cu cei ce vor candida.

Ea va conține numele celor care se califică să candideze, în număr nu mai mare de doi pentru fiecare poziție eligibilă, desemnați în ordinea descrescătoare a nominalizărilor primite. Lista finală va fi asumată prin votul majorității simple exprimate de membrii comitetului de conducere. Lista finală va fi făcută publică cu o săptămână înainte de desfășurarea adunării generale elective. Etapa a 5-a: În cadrul adunării generale, pe baza listei de candidați se va vota cu vot secret.

Vor fi aleși în comitetul de conducere al bisericii, candidații care vor primi votul majorității simple, în ordinea descrescătoare a voturilor primite. În prima fază se vor alege secretarul, casierul și administratorul bisericii.

După alegerea acestora se va trece la alegerea celorlalți membrii din comitet.

La adunarea generală comitetul de conducere al bisericii, prezintă rapoarte de activitate în fiecare an. Fiecare membru al comitetului de conducere al bisericii, răspunde în fața păstorului senior și a celorlalți membri din comitet de îndeplinirea sarcinilor încredințate lui.

Comitetul de conducere al bisericii se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Comitetul se convoacă de păstorul senior al bisericii ori de către delegatul acestuia. În situații excepționale, convocarea poate fi făcută la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor comitetului.

Pentru a lua hotărâri valabile, trebuie să fie prezenți la întâlnire mai mult de jumătate din numărul membrilor comitetului. Ședințele comitetului sunt prezidate de către păstorul senior sau de către delegatul acestuia. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă vezi Anexa 1 din numărul celor prezenți. Comitetul de conducere al bisericii administrează întregul patrimoniu, inclusiv fondurile financiare ale bisericii, în conformitate cu bugetul aprobat de adunarea generală și hotărârile acesteia.

Comitetul bisericii are următoarele atribuții: asigură implementarea viziunii bisericii stabilește la propunerea păstorului obiectivele de dezvoltare ale bisericii și le supune spre aprobare adunării generale organizează departamentele de slujire și stabilește proiectele bisericii de interes general pentru evanghelizare, misiune, caritate, precum și alte asemenea lucrări.

Membrii Comitetului, pot fi revocați de adunarea generală înainte de expirarea mandatului dacă s-au făcut vinovați de căderea în păcat, abateri de la învățătura Credințele baptiste de sud la întâlniri și de la Mărturisirea de Credință sau dacă nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate. În locul unui membru sau al unui delegat revocat, demisionat sau decedat, comitetul de conducere va putea coopta un alt membru, urmând ca prima adunare generală să ratifice cooptarea sau să aleagă un alt membru.

Secțiunea IV - Păstorul Bisericii Păstorul senior al bisericii alături de consiliul pastoral asigură cârmuirea spirituală a bisericii.

Astfel păstorul bisericii sau consiliul pastoral: Promovează viziunea și strategia bisericii.

Unde ne găsești

Motivează și îndrumă biserica spre împlinirea menirii și misiunii ei în lume. Organizează activitatea spirituală a bisericii și a serviciilor divine.

În data de 24 Februarie a avut loc restructurarea formei de conducere și funcționare a Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago. Acest statut este întocmit cu scopul de a întări unitatea bisericii, de a păstra principiile credinței creștine baptiste pentru a da o formă de funcționare bisericii în spiritul ordinei lăsate de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Acest statut trebuie aplicat cu demnitatea răspunderii personale a fiecărui membru în parte, cu respectarea drepturilor fiecărui membru, și în spiritul dragostei creștine care rămâne "statutul" suprem al legăturilor noastre frățești. Această biserică are ca autoritate supremă în materie de credință și practică religioasă învățăturile Sfintelor Scripturi.

Coordonează păstorirea și consilierea membrilor și aparținătorilor. Asigură pregătirea și echiparea celorlalți slujitori ai bisericii. Asigură îndeplinirea actelor de cult. Întreprinde alte acțiuni necesare cârmuirii eficiente a bisericii. Păstorul bisericii sau consiliul pastoral răspunde în fața adunării generale a bisericii de cârmuirea, păstorirea și hrănirea spirituală a acesteia. Secțiunea V - Comisia de Cenzori Cenzorii reprezintă organul de control financiar al bisericii.

  • Orb datând din houston
  •  Почему бы не сказать - мы выиграли.
  • Он с трудом сдержал улыбку.
  • British gătit dating show
  • Convenția Baptistă Sudică - Southern Baptist Convention - mc-s.ro
  • Dating online lângă dvs
  •  - Три - это простое число.
  • Халохот проверил оружие, решительно направился вперед и осмотрел площадку.

Ei sunt propuși și aleși de adunarea generală în număr de doi, cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenți la adunarea generală pentru un mandat de patru ani. O persoană care candidează la poziția de cenzor trebuie să aibă competență financiară. Cenzorii verifică respectarea hotărârilor adunării generale și a prevederilor legale în ceea ce privește gestiunea financiară a bisericii.

La întâlnirea anuală a Convenției Internaționale Baptiste

Cenzorii au obligația de a întocmi și de a prezenta anual adunării generale raportul de control financiar privind execuția bugetară, în vederea descărcării de gestiune. Cenzorii pot fi revocați de adunarea generală înainte de expirarea mandatului dacă s-au făcut vinovați de căderea în păcat, abateri de la învățătura Scripturii și de la Mărturisirea de Credință sau dacă nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate. În locul cenzorului revocat, demisionat sau decedat, adunarea generală va proceda la alegerea unui nou cenzor.

Sectiunea VI — Bordul Director Bordul director este organul de reprezentare juridică al bisericii în fața autorităților Statului Illinois, conform legilor statului privitoare la o organizație creștină non-profit. Comitetul de conducere al bisericii are calitatea de bord director La prima întâlnire, de după alegeri, Comitetul de Conducere al Bisericii alege dintre membrii săi Președintele Bordului Director, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de membrii Comitetului de Conducere prezenți.

Președintele bordului, secretarul, casierul și administratorul sunt cei care vor avea drept de semnătură în actele juridice ale bisericii, conform legilor din statul Illinois. Fiecare dating stilul new york al acestei biserici are datoria de a depune mărturie creștină prin viață și cuvânt pentru a răspândi cunoașterea și dragostea lui Dumnezeu în societate.

Biserica acordă asistența spirituală membrilor și aparținătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum și tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistență în orfelinate, azile, școli, spitale, închisori, etc.

Biserica are dreptul de a înființa, organiza și întreține singură sau în asociere cu alte biserici, grădinițe și unități de învățământ religios.

credințele baptiste de sud la întâlniri cine este carrie underwood dating în prezent

Biserica are dreptul de a înființa, organiza și întreține singură sau în asociere cu alte biserici, orfelinate, azile, edituri, tipografie, și mijloace de informare în masă. Biserica are dreptul și datoria de a trimite misionari în țară și în străinătate pentru răspândirea Evangheliei și pentru înființarea de noi biserici și susținerea lor.

Biserica va invita și încuraja studenți de la diferite instituții teologice din România și Statele Unite să practice lucrarea de mărturie și răspândirea evangheliei în biserica locală.

Cea de-a a conferință anuală a convenției, găzduită de "Frontline Community Church" din oraşul Ramstein, Germania a avut tema: "Crescând biserici sănătoase, prin parteneriate sănătoase". Pornind de la motto-ul ales pentru această ediţie, în calitate de vorbitor principal, am încurajat cei peste de participanţi la eveniment să continue slujirea cu aceiaşi pasiune. O formulă de succes pentru parteneriate sănătoase, care să rezulte în biserici sănătoase, cuprinde trei paşi de bază care trebuie exersaţi continuu: rugăciune, predicare și perseverenţă în lucrare. Toate acestea trei, exersate împreună cu alte biserici și convenții sau uniuni asigură un parteneriat sănătos, pe termen lung şi cu multe roade în dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu. Totodată, am pledat pentru continuarea relaţiilor strânse între bisericile baptiste din Moldova şi cele din cadrul convenției, materializate prin susţinerea misionarilor din ţara noastră şi alte proiecte de evanghelizare.

Gestionarea bunurilor și a fondurilor bisericii se face de catre comitetul de conducere. Biserica are în proprietate bunuri sacre și bunuri comune, mobile și imobile.

La întâlnirea anuală a Convenției Internaționale Baptiste

Bunurile sacre sunt: localul de cult compus din casa de rugăciune, anexele credințele baptiste de sud la întâlniri activităților religioase, precum și terenul acestui local. Biserica poate avea în proprietate case pastorale și pentru personalul de serviciu, clădiri și terenuri pentru unitățile de învățământ și de caritate, precum și mijloace tehnice și bunuri mobile necesare activității ei. În vederea dobândirii bunurilor mobile și imobile, biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ cultic.

În cazul unei sciziuni în mijlocul membrilor, pe baze de doctrină, neînțelegeri și diferențe personale iremediabile, sau dorințe răuvoitoare de rupere a bisericii, actele de propietate și posesie ale imobilului vor rămâne în posesia grupului care rămâne și păstrează numele bisericii, în afiliere cu Convenția Baptistă de Sud.

Gruparea care se separă de biserică nu are drept la nici o proprietate a bisericii, iar cei care au avut funcții în activitatea sau comitetul bisericii le pierd imediat la momentul separării.

Fiecare membru poate formula în scris către comitetul de conducere sugestii cu privire la o posibilă modificare sau amendare a acestui statut. În situația în care comitetul de conducere va considera propunerile ca fiind întemeiate, va constitui o comisie de revizuire.

Amendamentele sau modificările propuse de comisie trebuie oferite bisericii pentru considerație, în scris, cu cel puțin două săptămâni înainte de adunarea generală. Toate statutele anterioare ale bisericii sau regulamentele de funcționare devin nule în momentul aprobării prezentului statut. Toate acestea trei, exersate împreună cu alte biserici și convenții sau uniuni asigură un parteneriat sănătos, pe termen lung şi cu multe roade în dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu.

Totodată, am pledat pentru continuarea relaţiilor strânse între bisericile baptiste din Moldova şi cele din cadrul convenției, materializate prin susţinerea misionarilor din ţara noastră şi alte proiecte de evanghelizare.

La încheiere am făcut un apel către toți să se roage pentru Moldova și apropiatele alegeri.

În Anglia, anabaptiștii ramura radicală a reformei protestante au fost numiți baptiști începând cu anul Prima congregație care a purtat numele de biserică baptistă a apărut în anul în Amsterdam și a fost formată din emigranți englezi. Persecutați în Anglia, mulți baptiști au emigrat în America, unde au înființat biserici baptiste începând cu anul Astăzi, baptiștii reprezintă cea mai răspândită confesiune creștină de tradiție protestantă din lume, având biserici în peste de țări și state și aproximativ milioane de membri. În România, prima biserică baptistă a luat fiinţă în anulîn Bucureşti prin misiunea bisericii baptiste germane.

M-am bucurat mult să văd un angajament din partea liderilor prezenți să mijlocească în rugăciune pentru țara noastră. În ultimii doi ani, implicarea convenției a luat amploare, iar astăzi acest parteneriat se răsfrânge la nivel de ţară prin mai multe proiecte. O implicare mai activă a convenţiei se atestă în zona de sud, unde în perioada noiembrie se va desfăşura o campanie de evanghelizare.